İŞKUR’un teşvik atağı sürüyor!

İŞKUR’un teşvik atağı sürüyor!

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesine ilişkin faaliyetlerde bulunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR); öğrenciden engellilere, dezavantajlı gruplardan girişimcilere kadar geniş bir yelpazede destek ve teşvik programlarını sürdürüyor.

29 Temmuz 2018 - 05:36

Onlarca alanda verdiği desteklerle istihdama büyük katkılarda bulunan İŞKUR, meslek eğitim kurslarıyla da nitelikli istihdamını artırıyor. İŞKUR’un faaliyetler ve destekleri hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce, kayıtlı olan 37 bin 586 işsizden 7 bin 352 kişinin 2018’in ilk yarısında işe yerleştirildiğini söyledi. 1 Ocak ile 26 Haziran 2018 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğü olarak program, kurs ve projelere 37 milyon 275 bin 548 TL para harcadıklarını kaydeden Yüce, Temmuz ayı içerisinde başlatılacak olan 700 kişilik TYP iş ve işlemlerine halen devam edildiğini belirtti. Yüce İŞKUR’un destekleri hakkında şu bilgilendirmelerde bulundu:

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI (MEK)

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, istihdam garantili veya garantisiz olarak düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. Kursiyerlere durumuna göre değişen miktarlarda her gün için kursiyer zaruri gideri ödemesi yapılmakta ve GSS + İKMH sigorta prim giderleri karşılanmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI (GEP)

Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. Program kapsamında; işsiz olan katılımcılara günlük 20 TL tutarında katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılmakta ve GSS + ÎKMH sigorta prim giderleri karşılanmaktadır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI (İEP)

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla en az 2 çalışanı olan özel sektör işyerleri ile düzenlenen programlardır. İmalat ve Bilişim sektörlerinde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay süre ile uygulanmakta olan ÎEP Terde katılımcının durumuna göre değişen miktarlarda her gün için katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılmakta (Katılımcı 61.65 TL- Öğrenci Katılımcı 46.23 TL, İÖ Alan Katılımcı 30.82 TL) ve GSS + İKMH sigorta prim giderleri karşılanmaktadır.

TOPLUM YARARINA PROGRAMALAR (TYP)

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlardır. Program kapsamında katılımcılara asgari ücret tutarı üzerinden maaş ödenmekte olup, sigorta primleri de karşılanmaktadır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun Geçici 15 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır, özel sektör işverenlerinin; 31/12/2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri, ilgili meslekte, programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde, önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda, işverenin imalat ve sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile sosyal güvenlik primi işveren payı desteği sağlanmaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

4447 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamında uygulanmaktadır. İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primlerinin %1 ’lik kısmı (kısa vadeli sigorta kollarının 1 puanlık kısmı) hariç olmak üzere- tamamı (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde yapılan son düzenlemeye göre;

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hâzinece karşılanmaktadır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

5510 sayılı Kanunun Geçici 75 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır. 2018‘in ilk 9 (Ocak - Eylül) ayında destek sağlanacaktır. Prim ödeme gün sayısının, Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ve 2018 YILI VERİLERİ

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, -Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak. Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, -900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, -1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

YARIM ÇALIŞMA TANIMI

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren Çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izindir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TANIMI

Analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundaki şartlan sağlamaları halinde çalışmadıklan süre için verilen ödenektir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması. Haftalık çalışma süresinin yansı kadar fiilen çalışılması. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması, gerekmektedir. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazananlara; ödenek ödenmekte. Ödenek ödenen süreler için asgari ücret üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ile genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren payları olarak toplam %32,5 oranında prim ilgili sosyal güvenlik kurumlarına İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Yarım çalışma süresi; Birinci doğumda 60 gün, İkinci doğumda 120 gün, Sonraki doğumlarda ise 180 gündür. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanmaktadır. Yarım Çalışma Ödeneği Süresi;  Birinci doğumda en fazla 30 gün, İkinci doğumda en fazla 60 gün, Sonraki doğumlarda en fazla 90 gün,  Çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 gün olarak ödenmektedir. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MİKTARI

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kahramanmaraş'ta oluşan hortum elektrik direği ve ağaçları devirdi
Kahramanmaraş'ta oluşan hortum elektrik direği ve ağaçları...
Ceza infaz koruma memuru bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti
Ceza infaz koruma memuru bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı...